สพฐ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของโรงเรียนสังกัด สพป.ภูเก็ตและ สพม.14 จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายกวินทร์เกียรติ  นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนางสาวสุวิภา  ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563ทั้งนี้ โรงเรียนได้รายงานกระบวนการ ขั้นตอน การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งใช้มาตรฐาน Social distancing เพื่อความปลอดภัยของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน ตามนโยบายการบริหารจัดการยุค “New Normal” เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน พบปะผู้บริหารโรงเรียน ครู เพื่อให้กำลังใจในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ได้รับความร่วมมือและต้อนรับจากผู้บริหารโรงเรียน คณะครู เป็นอย่างดียิ่ง ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และโรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต