โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้มีอุปการคุณของโรงเรียน เนื่องในโอกาสได้รับมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้มีอุปการคุณของโรงเรียน เนื่องในโอกาสได้รับมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2563 นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม มอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีแด่ นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียนและสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เนื่องในโอกาสได้รับมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2563 จาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม