กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ สพป.ปัตตานี เขต 1 จัดประสบการณ์ครูสองภาษา (ไทย-มลายู)

วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มอบหมายให้ นายพลวัฒน์ บุญช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดประสบการณ์ครูสองภาษา (ไทย-มลายู) ณ ห้องประชุมชบาทอง

ด้านนางสาวสุรางค์ อาจณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานการจัดอบรมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ครูสอองภาษา (ไมมย-มลายู) นี้ได้จัดขึ้นตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ โดยมีเป้าหมายผู้เข้าอบรมคือ คณะศึกษานิเทศก์ ครูปฐมวัยที่สอนระดับชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 จำนวน 45 โรง โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน เพื่อให้ครูปฐมวัยได้มีความรู้ ความเข้าใจ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดประสบการณ์สองภาษา(ไทย-มลายู) ระดับปฐมวัย


ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้มี นางสาวแวปาตีเม๊าะ หามะ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯโดยได้รับเกียรติจากนางวัชราภรณ์ ยีเด็ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางจุฑารัตน์ อรุโณทัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้