ศธ. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 63

29 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 โดยมี นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธีร์ ภวังคนันท์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา สพฐ. ร่วมพิธี

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2547 กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคล องค์กร และหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ เพื่อเป็นเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี หรือในโอกาสวันสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ

แต่ในปีนี้เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 และได้รับเกียรติจากประธานในพิธีมอบเข็ม เสมาคุณูปการ และประกาศเกียรติคุณบัตร จำนวน 89 ราย

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน