สพป.ชลบุรี เขต 1 ประชุมชี้แจงการทดลองพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศการศึกษา โดยใช้ภูมิภาคเป็นฐานฯ

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นางดารณี  กีรติปกรณ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับคณะทำงานชี้แจงการทดลองพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศการศึกษา โดยใช้ภูมิภาคเป็นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่ทดลองนำร่อง นำโดยนางลาวัณย์  ตีเนตร  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. และนายกาญจนมาโนชญ์  ขุนกอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการนิเทศมัธยมศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. เพื่อชี้แจง รับฟังความคิดเห็น สร้างการรับรู้ และความเข้าใจในการพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้เกิดการขับเคลื่อนเครือข่ายส่งเสริมการนิเทศการศึกษา โดยใช้ภูมิภาคเป็นฐาน โดยมีรองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและศึกษานิเทศก์ ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 1