++สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขับเคลื่อน ITA Online โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ++

<<<< วันจันทร์   ที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  โดยนางสาวรุ่งทิพย์ อนุเมธางกูร   ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและนางสาวชลีพร อินต๊ะสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลในการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษา  ITA  ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 48  คน ผู้รับผิดชอบข้อมูลประชุมที่ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ประชุมที่ ห้องประชุมเอื้องแซะ  โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน     //ศน.ชลีพร  อินต๊ะสาร  ภาพ//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
เลขที่ 98ถนนขุนลุมประพาสตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน58000โทร.053-611282โทรสาร.053-611445
ธีรธิดา พรหมมาแบน