สพป.นศ.2 เร่งติดตามความพร้อมการเปิดเรียนและช่วยเหลือนักเรียนยากจน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไรวัสโควิด-19

สพป.นศ.2 เร่งติดตามความพร้อมการเปิดเรียนและช่วยเหลือนักเรียนยากจน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไรวัสโควิด-19

29 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 พร้อมบุคลากร สพป.นศ. 2 ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เยี่ยมติดตามความพร้อมเปิดเรียนของโรงเรียนบ้านหนองท่อม,บ้านถ้ำตลอด,บ้านวังธนและโรงเรียนบ้านน้ำตก ซึ่งโรงเรียนได้เตรียมพร้อมในการเปิดเรียนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ และเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 4 ครอบครัวพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนยากจนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid- 19) 


..**ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 ได้สอบถามเกี่ยวกับการเรียนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid- 19) ของนักเรียนและผู้ปกครอง และในส่วนของสถานศึกษาได้เน้นย้ำให้ทุกโรงปฏิบัติเข้มตามแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และปฏิบัติตามหลัก Social distancing ซึ่งโรงเรียนสังกัด สพป.นศ.2 ทุกโรง มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบในชั้นเรียน (On-Site) และปฏิบัติตาม 6 มิติ 44 มาตรการสำคัญ อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, ใส่หน้ากากอนามัย, ล้างมือ, เว้นระยะห่าง, ทำความสะอาด และลดแออัด เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยต่อไป

Latest posts by prnst2 (see all)