สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

วันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน นายพลวัฒน์ บุญช่วย นายเล็ก เกียรติขจรเดชรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต1 ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ พร้อมกันเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ ของสัปดาห์ และยังเป็นการพบปะพูดคุย ข้อราชการ การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ และชี้ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจไปยังผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนและผู้ปกครองด้วย อีกทั้งให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ มีสมาธิ สละเวลาร่วมกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป และเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ในการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ในครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คำนึงถึงมาตรการ Social distancing ด้วย
ภาพ:ข่าว: นายยูฮัน สาแล๊ะ