EGAT Care Back to school For SRI2

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีมอบวัสดุ-อุปกรณ์ป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ได้แก่ เครื่องกดเจลแบบเหยียบ เจลแอลกอฮอล์ และสบู่เหลวล้างมือตามโครงการ (EGAT Care Back to school) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมอบให้สถานศึกษาในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าวังน้อย รวม ๓๙ โรงเรียน เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จำนวน ๕ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองห้า, วัดคลองห้า,วัดลำบัว,วัดหนองโรง และโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง การนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย เป็นประธานในพิธี โดยมี นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย กล่าวรายงาน ณ ห้องศรีวังน้อย อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา