สพป.กระบี่ ประชุมสัญจรผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอลำทับ และนำประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

/////วันที่ 30  มิถุนายน  2563 ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองจูด อำเภอลำทับ  จังหวัดกระบี่ นายสายัณห์  ไกรนรา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นำผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอลำทับ  ทุกโรงเรียน จำนวน 11  คน ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด เพื่อยกระดับให้สำนักงานและโรงเรียน เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนสุจริต ตามบันทึกข้อตกลง “สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ”พร้อมมอบเจลล้างมือที่ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ให้กับโรงเรียนบ้านหนองจูด และประธานเครือข่ายอำเภอลำทับ  จากนั้นเป็นประธานประขุมผู้บริหารโรงเรียน เพื่อส่งมอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนสู่การปฏิบัติ  และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน   ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563   เน้นย้ำการรักษาความปลอดภัย ป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ในสถานศึกษา โดยในช่วงเช้าได้ปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอลำทับ และนายกองค์บริหารส่วนตำบลดินอุดม

นายสายัณห์  ไกรนรา กล่าวว่า ขอให้ทุกโรงเรียนตั้งเป้าหมายในการทำงาน 4 เรื่อง คือ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษ โดยมีค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพระดับชาติให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทั้ง 4 กลุ่มสาระ  นักเรียนทุกคนจะต้องอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น  100%  มีทักษะงานอาชีพ และมีทักษะชีวิต  รวมทั้งจัดรูปแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  เมื่อเปิดภาคเรียน ทุกโรงเรียนจะต้องดำเนินการ 6 แนวทาง   ประกอบด้วย 1.การมีมาตรการคัดกรอง  เช่น การวัดไข้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทุกคนก่อนเข้าสู่โรงเรียน  2. ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน  3.จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ  4. การเว้นระยะห่างในห้องเรียนตามหลัก Social Distancing   5. เน้นการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกัน  6. ลดความแออัด  โดยไม่จัดกิจกรรมที่เกิดจากการรวมกลุ่มของนักเรียน   และมีมาตรการในการป้องกันการแพร่เชื้อของโรงเรียน  ขอย้ำว่าเมื่อเปิดเรียน โรงเรียนต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการป้องกันโรค ต้องสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจว่าอย่ากังวลใจมาก เพราะได้มีการเตรียมมาตรการต่าง ๆ  เพื่อความปลอดภัยของเด็ก  ในเรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค โรงเรียนต้องประเมินความเสี่ยงเพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์ ทำงานร่วมกันระหว่างอนามัยโรงเรียน และโรงพยาบาลประจำอำเภอ โรงพยาบาลประจำตำบล สิ่งที่ต้องคำนึงถึงให้มาก คือ ความปลอดภัย  ไม่ว่าจะเป็นของนักเรียน ของผู้ปกครอง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน