คน สพป.พิษณุโลก เขต 2 ขับเคลื่อนต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ

ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT (OPEN DATA INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA  เพื่อมอบหมายภาระงานในการขับเคลื่อนโครงการเขตสุจริต เตรียมพร้อมรับการประเมินในระบบออนไลน์ จาก สพฐ.โดยมีบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อน พร้อมเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้สาธารณชนรับทราบ 5 ประเด็น คือ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ คนพิษณุโลก เขต 2 ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2