สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ตรวจสอบการปรับปรุงซ่อมแซมฯโรงเรียนในสังกัด

นายธนชน   มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 พร้อมด้วยนางสุรีพร  โพธิ์งาม ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ,นางสาวณัฐชยา  โชติสวัสดิ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและคณะ ลงพื้นที่ ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ ปรึกษา  “การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ” โรงเรียนในสังกัด  4 โรงเรียน(บ้านเล่าวิทยาคาร,บ้านช่อระกา,บ้านหัวนาคำ ,บ้านเจาเหนือ) ในวันที่ 29  มิถุนายน 2563  เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบฯและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ