สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประเมินผลงานเพื่อประกอบการขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

นายเสงี่ยม  ทองละมุล รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะกรรมการประเมินฯ  ร่วมกันประเมินผลงานด้านที่ 1 วินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน นางอุไร  กางกร ผู้อำนวยการโรงเรียนยางนาดี ราษฎร์ดำรง  อ.บ้านเขว้า  ในวันที่  30 มิถุนายน 2563 ประกอบการขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ