ประชุมทางไกล ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 ครั้งที่ 2/2563

30 มิถุนายน 2563 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานประชุมทางไกล ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายมิน ประจวบวัน ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม และ ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมประชุมชี้แจงตามระเบียบวาระ ในโอกาสนี้ ผอ.เขต ได้กล่าวขอบคุณสถานศึกษาทุกโรงเรียนที่เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน (1 กรกฎาคม 2563) ทั้งนี้ได้มอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีมาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดาของโรคโควิท-19 (COVID-19) ในสถานศึกษา 44 ข้อ 6 มาตรการ ทั้งนี้ ในวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 สพป.นครปฐม เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ กตปน. 8 ชุด ออกติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนฯ ทุกโรงเรียนในสังกัด โดยเน้นย้ำให้สถานศึกษาคำนึงถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรการทั้ง 44 ข้อ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ สถานศึกษาต้องเตรียมแนวทางวิธีการในการจัดการเรียนการสอน โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน ต่อจากนั้น รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ทั้ง 3 ท่าน ได้ชี้แจงตามระเบียบวาระการประชุม