สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมทางไกลผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประธานการประชุมทางไกลผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 6/2563 เรื่องการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้ดำเนินการตาม 6 มาตรการ/มิติ พร้อมมอบรางวัล IQA AWARD ให้กับผู้บริหาร 4 โรงเรียน ในการนี้ ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ชี้แจงงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ในการสรรหาบุคคลในตำแหน่งต่างๆ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ชี้แจงภารกิจงานกลุ่มนโยบายและแผน แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และในช่วงบ่าย นางสุภา สุขป้อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ชี้แจงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับ Cluster ประจำปีการศึกษา 2563 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน) นางทิพวรรณ สุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ชี้แจงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม) นางสาวศิริขวัญ กลางสุพรรณ ศึกษานิเทศชำนาญการ ชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA online) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมี นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุม

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมทางไกลผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 6/2563