สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 สร้างความเข้าใจสิทธิประโยชน์พึงมีหลังเกษียณอายุราชการ

วันที่  30 มิถุนายน  2563  นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เกษียณอายุราชการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ผู้เข้าประชุมเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำ  ที่พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 จำนวน  53 ราย ได้ตรวจสอบข้อมูลของตนและกรอกข้อมูลในเอกสารยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญได้ถูกต้อง   ครบถ้วน   และเพื่อสร้างความรู้   ความเข้าใจ   สิทธิประโยชน์พึงมีหลังเกษียณอายุราชการ   โดยมีนายสมคิด  ดีรัศมี  อดีต ผอ.สพท.ปราจีนบุรี   นายสมพร  แปไธสง  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้   และนางสาวพรพิมล  แจ่มกระจ่าง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เป็นผู้กล่าวรายงาน   ณ  โรงแรมแคนทารี  304  อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี