สพป.ลำปาง เขต 1 อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับบุคลากรในสังกัด

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นางวรางคณา ไชยเรือน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับบุคลากรในสังกัด ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก นายทนุ ปัญญาผูก เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมคุรุมนตรี สพป.ลำปาง เขต 1