การประชุมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน

การประชุมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน

ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 สพม.37 จัดการประชุมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกาศเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานภายใต้หลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการประชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการประชุม และมีผู้บริหารโรงเรียน ทั้ง 46 โรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุม ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

Facebook สพม.37 : ประชุมขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้บริหารโรงเรียน)