สพม.14 ประชุมติดตามการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมเขาทอย สพม.14  นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online)  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานของคณะกรรรมที่รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด และ OIT ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ในแต่ละประเด็นตามองค์ประกอบที่กำหนด และให้สามารถดำเนินการรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านระบบได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด    เรวด…ภาพ / ข่าว