โรงเรียนสันกำแพง ขอแสดงความยินดีกับทีม SKP WONDER DREAM ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการตลาดประกอบฝัน พ.ศ. 2563

โรงเรียนสันกำแพง ขอแสดงความยินดีกับทีม SKP WONDER DREAM ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการตลาดประกอบฝัน พ.ศ. 2563 ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 11 ทีมจากผู้สมัครทั่วประเทศ ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม และเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ จำนวน 20,000 บาท จาก “ why i why Foundation ” (มูลนิธิวายไอวาย) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เพื่อเป็นงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการ IWM (Innovation Website&Map) ณ ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป โดยมีนักเรียนที่ร่วมโครงการของทีม SKP WONDER DREAM ดังนี้
1.นายณัฐวัฒน์ แก้วกี
2.นางสาวนัทพร ก๋ายอด
3.นางสาวนภัสสร กันทา
4.นายดนัยระพี สุทธวาสน์
5.นายกนกพิชญ์ อินต๊ะมูล
ครูที่ปรึกษาโครงการ : นายตระการ ทนานทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สพม.34
SKP WONDER DREAM ผ่านการคัดเลือกโครงการตลาดประกอบฝัน พ.ศ. 2563