ที่ปรึกษารมว.กระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดและบรรยายพิเศษประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจการจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

พลเอก โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจการจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2562 – 2563) ในการประชุมดังกล่าว นายสาโรช บุตรเนียร คณะทำงานกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบความรู้เรื่องการปฏิบัติหน้าที่กับความรับผิดชอบทางอาญา และ ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สพฐ. บรรยายเรื่องสร้างความเข้าใจและเทคนิคการบริหารงบประมาณปี 2562 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มนโยบายและแผน 1 คน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 1 คน บุคลากรของโรงเรียน ที่ทำหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 1 คน การจัดจ้างงานก่อสร้าง 1 คน จาก สพป./สพม.ทุกจังหวัดของภาคกลางและภาคใต้ รวม 300 คน โดยพลเอกโกศล เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อสร้างองค์ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจให้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ การจัดจ้าง การควบคุมงานก่อสร้าง และการเบิกจ่ายงวดงานตามแบบรูปรายการตามงบประมาณประจำปี และให้สำนักงานเขตพื้นที่และโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแบบรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ สามารถดำเนินการจัดจ้าง การควบคุมงานก่อสร้าง และการเบิกจ่ายงวดงานได้อย่างถูกต้องไม่เกิดความผิดพลาดและทันตามกำหนดเวลา ที่สำคัญคือเป็นการป้องปรามการทุจริตด้วย การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี