สพม.39 ประชุมชี้แจงและกำหนดผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดในระบบ KRS

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานประชุมชี้แจงการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อกำหนดผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดและเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาของขั้นตอนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถรายงานข้อมูลได้ครบถ้วนทุกประเด็นในระบบ KRS โดยมี ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงานและผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39