ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนวันแรก ..๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กับภารกิจ “..ครูยุคใหม่ในนิวนอร์มอล..”  โรงเรียนสุขภาพดีกเรียนมีความสุข

Back to Healthy School บรรยากาศเปิดภาคเรียนวันแรก สพป.สระบุรี เขต ๒ คึกคัก !! ในวิถีชีวิตนิวนอร์มอล..

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ของโรงเรียนบ้านโคกสะอาด อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยตรวจดูความพร้อมด้านสุขอนามัยของโรงเรียน เนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รวมถึงความปลอดภัยด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการเรียนการสอน การจัดห้องเรียน การรับประทานอาหาร และการทำกิจกรรมให้เหมาะสมตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นางกชกร รุ่งหัวไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดและคณะครูรายงานการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ทั้งนี้ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดที่ดูแลรับผิดชอบ

บรรยากาศในภาพรวมทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำรงชีวิต ต่างให้ความสำคัญในการดำเนินการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต ๒  ถ่ายภาพ

สุกัญญา หมั่นจิตร์
Latest posts by สุกัญญา หมั่นจิตร์ (see all)