ผู้ตรวจราชการตรวจเยี่ยมโรงเรียน

เมื่อวันที่  3 กรกฎาคม 2563  นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และนางสาวยุพิน  บุญวิเศษ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 เพื่อติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19    ซึ่งได้เน้นในเรื่องสุขภาพของผู้เรียนต้องมาพร้อมกับคุณภาพของการศึกษา โรงเรียนหยุดได้แต่การศึกษาหยุดไม่ได้  ซึ่งโรงเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2  สามารถเปิดชั้นเรียนได้พร้อมกันทั้ง 255 โรงเรียน ซึ่งได้ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมี ดร.เจริญ   ราชโสภา   ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ