สพม.3 ถวายเทียนจำนำพรรษา​และผ้าอาบน้ำฝน​ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา​ และ​ วันเข้าพรรษา​ ประจำปี​ 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 2  กรกฎาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วยฯ ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดเพลง ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรตระนักถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา รวมทั้งให้พุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสร่วมกันบำเพ็ญกุศล เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาสืบไป สำหรับวันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้แสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกในโลกหลังจากตรัสรู้ โดยแสดงปฐมเทศนา ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานาม และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ส่วนการถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาเป็นประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนาของชาวพุทธ ที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่พุทธกาล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และเป็นการชำระล้างจิตใจให้ผ่องใส การถวายเทียนในพระพุทธศาสนา ถือเป็นการให้ดวงประทีป คือแสงสว่าง เพราะเทียนพรรษาที่ถวายพระสงฆ์จะนำไปใช้จุดให้เกิดแสงสว่างในการประกอบศาสนกิจเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้ฝากความห่วงใยถึงผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ว่า ถึงแม้สถานการณ์ โควิด-19 ของจังหวัดนนทบุรี จะดีขึ้นมากแล้วก็ตาม ถ้าจะเดินทางไปทำบุญที่วัดขอให้สวมหน้ากาอนามัย หรือหน้ากากผ้า ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่วัดกำหนดไว้ เว้นระห่างในการประกอบศาสนกิจ ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก