สพป.ลำพูน เขต 2 อบรมและพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศทางการศึกษา ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ Conference

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศทางการศึกษา ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ Conference เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 79 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลสารสนเทศต่างๆในโปรแกรมที่สพฐ.กำหนด และสามารถรายงานข้อมูลได้ทันตามปฏิทินที่กำหนด ทุกโรงเรียน และเพื่อสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานและสามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน พร้อมกันนี้ นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาต่อการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2