การอบรมเชิงปฏิบัติการครูพันธุ์ใหม่ หัวใจเบญจมฯ สู่ศตวรรษที่ 21

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูพันธ์ุใหม่ ..หัวใจเบญจมฯ ..สู่ศตวรรษที่ 21” ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีนายชลัท ทิพย์ลมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบฯ ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้จากการอบรมไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง สถานศึกษาและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประสานงานกันในโอกาสต่อไป ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการครู 62 คน ครูอัตราจ้าง 13 คน พนักงานราชการ 1 คน รวมทั้งสิ้น 76 คน