สพม.19 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล (มีคลิป)

นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขึ้น เพื่อสองนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และเป็นการสร้างความตระหนัก สร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ ลูกจ้างอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย การกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต การแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต พร้อมบันทึกข้อตกลง ระหว่างตนกับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และกับบุคลากรทุกคน ทุกกลุ่มงาน  การฝึก “สมาธิชนะใจตนเอง” โดยวิทยากรจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 69 วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง อ.เมืองเลย จ.เลย การทำบุญเพื่อสร้างจิตใจให้สะอาด สว่าง สงบ เนื่องในเทศกาลวันเข้าเข้าพรรษา ที่วัดป่าศรีผดุง บ้านฟากนา อ.เมืองเลย จ.เลย และฟังธรรมเทศนาเรื่อง “ความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่ออาชีพ และต่อประเทศชาติ” โดย พระมหาสุริยา สุนฺทรธมฺโม วัดสีลธราราม บ้านก้างปลา อ.เมืองเลย จ.เลย และสุดท้ายเป็นกิจกรรมการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใช้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานต่อ 100 ล้านต้น

………………………………………………..

กฤตภาส ดวงไพชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.19/รายงาน