สพฐ. ประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 12/2563

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 12/2563  ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อหารือข้อราชการและโครงการต่างๆ ที่ สพฐ. กำลังดำเนินการ อาทิ การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) ของ สพฐ. การดำเนินงานของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศการศึกษาโดยใช้ภูมิภาคเป็นฐาน การพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รวมถึงสรุปผลการติดตาม COVID-19 ของคณะผู้ตรวจราชการ และรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้น โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. เข้าร่วมการประชุม

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน