สพม.14 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

//วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายสามารถ รังสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ให้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา” ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องโรงแรม เลอ เอราวัณ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  โดยมีนายถาวร เวชจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานความเป็นมา วัตถุประสงค์การจัดประชุมในครั้งนี้ว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการปฏิรูประบบการประเมินดและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาทุกระดับ โดยการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้น้อยลง กระชับ สะท้องถึงคุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมินตามสภาพจริง  สร้างมาตรฐานระบบประเมินเพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดทำเอกสารการประเมิน  ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาบนพื้นฐานบริบทของสถานศึกษา จึงได้ใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กำหนดระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา อันส่งผลให้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานภายนอกที่สะท้อนสภาพการดำเนินงานที่แท้จริง และเกิดประสิทธิภาพ และกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษาและมีกลไกปฏิบัติที่เอื้อต่อการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาแต่ะละระดับให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถจัดทำมาตรฐานและกำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่เน้นสภาพบริบทของสถานศึกษเป็นสำคัญ  และสามารถจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองที่มีข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์ สะท้อนผลการดำเนินงานของสถานศึกษาอย่างแท้จริง    เรวดี… ภาพ / ข่าว