สพม.34 ประชุม Video Conference การพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 กรกฏาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 42 โรงเรียน โดย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม Video Conference ผ่านระบบ Google Meeting ได้มอบนโยบายและให้ความสำคัญการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนการเขื่อมโยงข้อมูลเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดสรรงบประมาน การจัดตั้งงบประมาณ การจัดเก็บข้อมูล Big Data ต่อไป ทั้งนี้ นางศุญาฎา เชื่อมั่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นวิทยากร ขี้แจงการดำเนินการจัดทำข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.34
ภาพ/ข่าว : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร