อุตรดิตถ์ เขต 1 เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงินและบัญชี

9 กรกฎาคม 2563  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้  นายอาคม  สีพิมพ์สอ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมหลงหลิน โดยมี  นายวัลลภ  วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติ  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทุกคน และผู้แทนบุคลากรจากทุกกลุ่มๆ ละ 1คน รวม 22  คน  กำหนดหลักสูตรการประชุม 1 วัน มีการบรรยายในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานผ่านระบบ GFMIS ระเบียบเกี่ยวกับงบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ /ฝึกอบรม/การบริหารงาน  ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร/สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน รวมถึงระเบียบเกี่ยวกับเงินทดลองราชการ การควบคุมและการตรวจสอบพัสดุประจำปี  จากการประชุมครั้งนี้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การดำเนินงานการเงิน บัญชีและพัสดุ มีความถูกต้องตามระเบียบ กฏหมายและแนวปฏิบัติ รวดเร็ว ผู้รับการบริการเกิดความพึงพอใจ