เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2563

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองความปลอดภัยแรงงาน กำหนดการจัดกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี 2563 เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และใบสมัครได้ ที่นี่