ผอ.สพม.35 รับการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 1 ปี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นเจ้าภาพจัดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที 8-9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

การประเมินฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการประเมิน คือ นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35, นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 และนายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  ทีมคณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1, นายสิทธิชัย มูลเขียน อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และนายสุวิทย์ มุขดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กิจกรรมฯ การประเมินดังกล่าว เพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารในรอบ 1 ปี

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ