สพฐ.ร่วมการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 รศ. ดร. เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร. อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อหารือเรื่องเสนอเพื่อทราบ อาทิ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวันในการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยด้วยระบบทางไกล การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เป็นต้น โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. เข้าร่วมการประชุม

ศนท.สอ.ภาพ/ข่าว