สพม.35 พัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานการปฏิบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน/การขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติ ในวันที่ 10 — 11 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก และห้องประชุมวัฒนาวิลเลจ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัด โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ผู้บริหารการศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ลัญจกร ผลวัฒนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/รายงาน-ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์