ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 วิทยากรโครงการ “การสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563  นายพงษ์ชัย  ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  ได้รับเชิญจากตำรวจสันติบาลจังหวัดพิษณุโลก  เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการ “สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” ให้แก่นักศึกษา ระดับ ปวช.วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่าง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  การอบรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยสันติบาลจังหวัดพิษณุโลก กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก  จัดอบรมโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก และค่านิยมให้กับประชาชนมีความเคารพรัก เทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  การมีส่วนร่วมโดยจัดตั้งเป็นเครือข่ายภาคประชาชน ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ กลุ่มนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อนำไปสู้การดำเนินการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสนับสนุนเครือข่ายที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนต่อต้านภัยคุกคามต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=educationplk1&set=a.3996181493785393

ปชส.สพป.พิษณุโลก เขต 1 : ภาพ/ข่าว