สพป.หนองคาย เขต 1 รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ดร.อนันต์ พันนึกผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย ประสานกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ไปแจกจ่ายให้แก่นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัยเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่เป็นหน่วยรับผิดชอบในการกระจาย/แจกจ่ายหน้ากากอนามัยฯ ให้นักเรียนในพื้นที่ตามสัดส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย