สพม.39 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ITA Online 2020)

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ กลั่นกรองการรายงานการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ITA Online 2020) เพื่อให้คณะกรรมการกลั่นกรองการรายงานการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามข้อมูลตัวชี้วัด จำนวน 43 รายการ และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองการรายงานผลเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมขวัญชนก สพม.39

Alisa Pratumpo