บุคลากร สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำระบบนิเวศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาผู้นำระบบนิเวศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ชุดการเรียนที่ ๑ “ผู้บริหารระบบนิเวศการศึกษา” จัดโดยสถาบันอาศรมศิลป์ สถาบันจัดการเรียนรู้องค์รวมเพื่อรับใช้สังคม เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงแนวทางและกระบวนการขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมฯ อันจะส่งผลต่อความยั่งยืนทางการศึกษาของจังหวัดระยอง โดยแบ่งการอบรมเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓