สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สู่ความเป็นเลิศ

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบให้มีความพร้อมสามารถให้บริการทางการศึกษา จัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสู่ความเป็นเลิศ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการ จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พัฒนาผู้บริหารครูผู้สอนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ให้สามารรถพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมการเรียนรู้ และ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม จัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ และเพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลให้เป็นต้นแบบที่ดีกับโรงเรียนอื่น อบรมระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ณ บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ และโรงเรียนรวมมิตรวิทยา โดยมี นายโสภณ  ซารัมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม บรรยายพิเศษ  นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมในพิธีเปิด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล อย่างน้อยตำบลละ ๑โรงเรียน ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม  งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนคลังนวัตกรรมการเรียนการสอน นักเรียน  ทุกคนในตำบลได้รับโอกาสและเข้าถึงการบริการและสวัสดิการทางการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นชนบท นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญา (IQ) ทัศนคติ พัฒนาการสมวัย (Physical) ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  (MQ) ตลอดจบการศึกษาและมีงานทำ ทุกภาคส่วนทั้งเอกชน บ้าน วัด รัฐ และโรงเรียน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดประชุมขึ้นมาในวันนี้