สพป.ลพบุรี เขต 1 > จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเขตสุจริตของหน่วยงานระหว่างผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 กับผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.>>นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 กับ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความตระหนักร่วมกันเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเป็นข้าราชการที่ดี โดยมีนายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 และนายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นพยาน…น.ส.ณิชาภา บูรณพงษ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…