สพฐ. รับมอบถาดหลุมอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) รับมอบถาดหลุมอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” จากนายฮิโระฮะรุ โมะโตะฮะชิ รองประธานกรรมการ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมคณะ โดยมีนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) และผู้บริหารระดับสูง สพฐ. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสีเขียว อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. เปิดเผยว่า สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รับมอบถาดหลุมอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จำนวน 6,886 ใบ มูลค่ากว่า 2,500,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในโครงการฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของ สพฐ. รวมถึงเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในโครงการฯ สังกัด สพฐ. จำนวน 53 แห่ง โดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ดําเนินโครงการช่วยเหลือด้านโภชนาการให้กับเด็กนักเรียนผ่านโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้แก่ โครงการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหาร การจัดทําหลักสูตร และจัดอบรมด้านอาหารและโภชนาการ รวมถึงการติดตามประเมินผลโรงเรียนเพื่อให้คําปรึกษา และนําไปประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดอาหารกลางวันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้มูลนิธิฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของการรับประทานอาหาร ประกอบกับความสอดคล้องด้านการป้องกันการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโรคโควิด-19 ของ สพฐ. จึงได้พิจารณาและบริจาคถาดหลุมอาหารสแตนเลสที่ได้มาตรฐานชนิด 304 รูปแบบทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม. สูง 2.8 ซม. หนา 0.5 มม. จำนวน 5 ช่อง ให้กับโรงเรียนที่มีปัญหาในด้านขาดแคลนภาชนะ และมีภาชนะที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้ในโรงเรียน โดยมุ่งหวังว่าโรงเรียนในโครงการฯ จะมีถาดหลุมอาหารกลางวันที่ได้มาตรฐานเพียงพอต่อการใช้งานสําหรับนักเรียน ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคจากการใช้ภาชนะใส่อาหารที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น มีโอกาสในการได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนระดับส่งเสริมสุขภาพได้ รวมถึงนักเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นต่อไป