รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ สพฐ. (รอบ 6 เดือน)