รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารสรุปรายงาน