สพม.35 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานทำ

นายบุญทวี วิทยาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยมีนางรุ่งทิวา ธีระตระกูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และมีนางธาราจันทร์ สินธุพรหม ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ทีมคณะทำงาน สพม.36 และนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นวิทยากร ,นางสาวศิธาศินี นินใจ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย , นายณัฐวุฒิ กันธิยะเทพ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรผู้ช่วย และทีมงานศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.35 ได้แก่ นางสาววาสนา บุญมาก , นางชนัดดา ทิพย์เลิศ ,
นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร และนางสาวภัทรมาศ ปินใจ ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีคณะครูจากทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.35 เข้าร่วมจำนวน 90 คน รับผิดชอบการจัดงานโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.35 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ภาพ / ข่าว / รายงาน