สกลนคร เขต 2 อบรมการจัดทำข้อมูลนักเรียนยากจน

วันที่ 15  กรกฎาคม  2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต  2 อบรมการจัดทำข้อมูลนักเรียนยากจนผ่านระบบสารสนเทศ กิจกรรมการดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยดำเนินการจัดประชุม จำนวน 2 รุ่น มีศูนย์เครือข่ายที่ 1-10 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 และรุ่นที่ 2 ศูนย์เครือข่ายที่ 11-20 กรกฎาคม 2563 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดย ดร.เจริญ  ราชโสภา  ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ประธานเปิดการอบรมฯ พร้อมบรรยายพิเศษ ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี พร้อมได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มดีแอลไอซีที