สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ MOU ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ร่วมลงนาม MOU ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมเกียรติยศ “รัก ศรัทธา การศึกษา” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมลงนาม MOU ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน ๑ ราย โดยให้ข้อคิดในการปฏิบัติงานยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน มีทักษะรอบด้าน ซื่อสัตย์สุจริต รักษาระเบียบวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นนักบริหารมืออาชีพ ยึดหลักทฤษฎีสามภูมิ  คือ ภูมิรู้  มีความรู้ความสามารถ ความรู้ด้านการบริหารงาน และนำมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานของตนเอง ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ภูมิธรรม มีความประพฤติดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส ยุติธรรม รับผิดชอบ ขยัน อดทน เสียสละ ภูมิฐาน มีบุคลิกลักษณะที่ดี รูปร่างหน้าตา ท่าทางดี แต่งกายเรียบร้อย