มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี2562 และแนวทางในการปรับปรุงการทำงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน