ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3